Hur har införandet av unionstullkodexen, UCC, påverkat tullhantering för importörer och exportörer? – Läs Patrik Andreassons artikel

Efter UCC´s införande per den 1 maj 2016 (ny europeisk tullagstiftning) finns all anledning för importörer och exportörer att se över sina rutiner och revidera sin egen tullverksamhet, även bakåt i tiden.

Bara i Sverige upphörde över 32 000 tulltillstånd att gälla när UCC infördes och löper vidare på dispens till dess att de löper ut, kan omprövas av Tullverket eller återkallas. Anledningen till återkallande kan vara att tillståndshavarna inte uppfyller de nya kraven i samband med Tullverkets omprövning eller att tillståndsinnehavaren inte ansökt om nytt tillstånd, något som kan leda till ett obehagligt och i många fall allt för sent uppvaknade för många företag.

En del tillstånd kan ju för många företag vara verksamhetskritiskt, till exempel ett tullagertillstånd för en importör med eget lager och en omfattande återexport eller för en lagerhavare med importörer med återexport som kunder.

I samband med Tullverkets omprövningar revideras tillståndshavaren utifrån kraven i den nya lagstiftningen samt utifrån de krav som gäller för det sökta eller omprövade tillståndet, exempelvis solvens, tillstånds- och lagefterlevnad samt de nya kompetenskraven.

Vad händer om Tullverket upptäcker felaktigheter i ett ärende eller i företagets rutinefterlevnad, exempelvis i samband med en granskning, omprövning eller revision?
Revision

Tullverket kan välja att inleda en revision, man granskar då företagets ärenden tre år bakåt i tiden. Upptäcks misstänkt uppsåt eller försumlighet kan man välja att granska företaget 5 år bakåt.   En revision är i sig väldigt resurskrävande för de flesta företag, särskilt om man saknar bra kompetens och system för elektronisk arkivering av deklarationsunderlag och styrkande handlingar som omfattar företagets samtliga import- och exportdeklarationer den aktuella revisionsperioden.

Omprövning och tulltillägg

Om Tullverket kommer fram till slutsatsen att det finns större felaktigheter eller undanhållna avgifter kan en omprövning av ärendena genomföras och undanhållna avgifter debiteras ut. Notera att i Sverige debiteras även moms ut för ärenden fram till 2014-12-31 (i Norge till 2016-12-31). Ovanpå de undanhållna avgifterna debiteras även tulltillägg om 20 %. Beroende på hur allvarligt Tullverket ser på det som skett, kan de även välja att ompröva företagets tillstånd vilket kan leda till ett återkallande. Tullverket kan även välja att belasta företaget med en företagsbot.

Riskerna är inte bara företagsekonomiska; tullagstiftningen omfattar även ett personligt ansvar som kan leda till både dagsböter och fängelse. Importören och exportören är alltid ansvarig för de uppgifter som lämnas till Tullverket för företagets räkning, oavsett om de lämnas av företagets anställda eller av ett anlitat ombud:

8 § Den som lämnar oriktig uppgift vid tullbehandling eller underlåter att lämna föreskriven uppgift vid tullbehandling och därigenom ger upphov till fara för att tull, annan skatt eller avgift undandras, döms för tullbrott till böter eller fängelse i högst två år.

9 § Om ett brott som är att anse som ringa, döms till penningböter.

10 § Brott som är att anse som grovt, döms för grovt tullbrott till fängelse mellan sex månader och sex år.

11 § Den som av grov oaktsamhet begår gärning döms för vårdslös tullredovisning till böter eller fängelse i högst två år.

I exempelvis Norge gäller liknande regler och straffskalan är ungefär den samma, från dagsböter till sex års fängelse. Detta är något som sker och som man måste ta på allvar, nedan några exempel från media:

”Tre personer på XX åtalas för fiffel med tullavgifter” ”de åtalas misstänkta för tullbrott, alternativt vårdslös tullredovisning under åren 2005 till 2007” ”Deras VD hänvisar till bristande rutiner” ”Av 15 000 artiklar brast vi på tre”

”Två höga chefer på det ett börsnoterat företaget XX misstänks för grovt tullbrott” ”de har åberopat falska ursprungsintyg och lämnat oriktiga uppgifter” ”Företaget kommenterar, vi är oense med Tullverket om vad som skall räknas som ursprungsland”

Vad skall man som importerande- eller exporterande företag göra för att vara förberedd och inte riskera att hamna i den situationen?
  • Skaffa kompetens, välja rätt partner för sin tullhantering och samla alla sin tullhantering där eller varför inte utvärdera att outsourca hela sin tullverksamhet till en partner som verkligen sitter på kunskap och erfarenhet.
  • Säkerställa rätt systemstöd väl integrerat med övriga system eller mot ombuds tullsystem.
  • Lagra styrkande handlingar elektroniskt och lätt sökbara för företagets samtliga import- och exportsändningar i samtliga länder där man är verksam.
  • Komma igång med egenkontroll av sitt eget ärendeflöde. Här krävs kompetens så ett alternativ är att outsourca egenkontrollen.
  • Revidera företagets rutiner för att säkerställa att man arbetar i enlighet med rådande lagstiftning och de egna tillstånden.
  • Därifrån är inte steget långt till att kunna komma i mål med en AEO-certifiering, för att få en stämpel av Tullverket på att man arbetar på rätt sätt. Något som de flesta företagsledare och ägare hade värderat högre om de hade varit medvetna om riskerna kopplade till sin egen tullhantering.
    En AEO- certifiering medför förutom att det är en värdehöjande åtgärd för företaget även att man kan utnyttja förmåner kopplade till tillståndet, ex. möjligheten att ansöka om sänkta krav på ställande av säkerhet vid tillståndsgivning.
Dåligt förberedd import

Om företaget först vid importtillfället upptäcker att det krävs dokumentation som saknas, att importen medför avgifter man inte räknat med i sina kalkyler. Eller ännu värre., att en import kanske inte ens är möjlig så drabbas företaget och dess kunder kanske helt i onödan.
En artikel kan ha olika förutsättningar vid import i olika länder beroende på hur den är sammansatt, var den producerats eller vilken dokumentation som bifogats.
Därför förespråkar Logent Customs att man skall arbeta strategiskt med sin tullhantering.

Strategisk tullhantering

Logent förespråkar att man skall arbeta strategiskt med tullfrågorna på företaget.
Man bör beakta tull som en faktor redan i sin artikelupphandling/design och när beslutet tas om var artiklarna skall produceras och i vilka material.
Beakta faktorer som avgiftssatser, restriktioner, handelsavtal, pågående eller planerade utredningar (exempelvis antidumpningstull och avtal om handelslättnader) redan i den fasen. Och inte bara ur ett EU- perspektiv, utan utifrån reglerna på alla företagets marknader där artikeln skall säljas.

Kompetens

Saknar företaget kompetens eller resurserna för att ro ett projekt på tullområdet i land, kontakta gärna oss på Logent Customs. Vi kan hjälpa er att utvärdera ert behov utifrån era risker och möjligheter och koppla dem till en rättvisande kostnad, både vad gäller kostnader för att genomföra förändringen och kostnader om man väljer att inte genomföra den.
Vi kan även bistå med att genomföra förändringar, allt från analys till att få tillstånd, rutiner och system/systemintegrationer på plats.

Logent kan erbjuda analys och uppsättning av komplett tullagerpaket inklusive systemstöd. När en manuell eller integrerad normal tullärendehantering med ett kompletterande systemstöd är ett bättre alternativ, erbjuder vi även detta via vår E-DOC lösning.

 

Patrik Andreasson, VD Logent Customs

Visa som:
Ladda fler inlägg