Regler & villkor

Reine Johansson

Site Manager

reine.johansson@logent.se

+46 733 72 06 25

Regler Passerkort

Logent Ports & Terminals AB är, liksom övriga terminaler inom Göteborgs Hamn klassat som ”Skyddsobjekt”. Stickprov gällande kontroll av passerkort utförs regelbundet. Passerkortet är en personlig värdehandling. Vid utlåning eller annan otillåten användning konfiskeras kortet och åtgärder vidtas. Missbruk innebär att passerkortsinnehavaren kan komma att nekas tillträde till hamnanläggningen under minst 6 månader. Innehavare av passerkort ska på anmodan kunna uppvisa giltig fotolegitimation. Innehavare av passerkort ska följa de ordnings- och trafikregler som gäller inom Göteborgs Hamns område. (Information kan fås i samtliga portar). Innehavare av passerkort ansvarar för att medpassagerare anmäls vid infart. Passagerare tillåts ej medfölja till platser för omlastning av containrar. Undantaget särskilt instruktörsavtal mellan åkeri och Logent Ports & Terminals AB/Göteborgs Hamn AB. Om passerkortet inte varit aktivt på tre månader spärras kortet automatiskt. Personuppgifter sparas i Logent Ports & Terminals AB/Göteborgs Hamns system för in- och utpassering. Kontakta ”Passerkortsadministratören” på telefon 031-731 22 68 vid förändringar rörande kortinnehav och om kortet inte ska användas under en längre tid. Vid sista användningen av kortet återlämnas det till Group 4 Securior (G4S) Port 4.

INOM GÖTEBORGS HAMNS OMRÅDE SKALL PASSERKORTET BÄRAS SYNLIGT

För att stärka tillträdesskyddet och följa upp områdesansvaret i respektive hamnanläggning skall samtliga passerkortsinnehavare bära sina passerkort synliga inom Logent Ports & Terminals AB/Göteborgs Hamns områden och lokaler. Detta följs upp med kontroller. Missbruk utreds och kan innebära att kortet konfiskeras i 6 månader.

Skadeanmälan

Logent Ports & Terminals AB följer Sveriges Hamnars Terminalbestämmelser beträffande ansvar över terminaluppdrag. Generellt kan man säga att Logent Ports & Terminals AB övertar ansvaret för gods så snart det landar inom vårt område, medan godsägaren får tillbaks ansvaret så snart godset passerat ut genom våra portar eller passerat relingen över till ett fartyg.

Logent Ports & Terminals AB ansvarar således för skada på, eller förlust av omhändertaget gods påträffat inom vårt område.

För dig som tar emot gods inom hamnområdet är det av största vikt att själv kontrollera godsets skick innan ansvarsövertagande sker. Eventuella skador ska dokumenteras med påskrift från representant från Logent Ports & Terminals AB och gärna med bilder. Du bör också kontakta ditt försäkringsbolag. Om skadan/reklamationen är av sådan art att ett skadeståndskrav blir aktuellt, så ska följande dokumentation bifogas anmälan för att vi på ett effektivt sätt ska kunna hantera ert ärende:

  • Dokument som visar att krav har riktats mot er från kund/ att ni har hållits ansvariga för skadan, i de fall detta är tillämpligt.
  • Grunden för ert krav inklusive dokument som styrker skadan (exempelvis undertecknad skaderapport som är stämplad av hamnen, bilder som visar skadan).
  • Specifikation av utförd reparation/uppskattning av reparation.
  • Dokument som visar att ni har ersatt er kund.
  • Ert ersättningskrav mot Logent Ports & Terminals AB.

Vi utreder sedan händelsen och återkommer med ett beslut i frågan innan ärendet avslutas och eventuell fakturering blir aktuell.