Farligt Gods - orienteringskurs

Vid transporter av farligt gods är det många aktörer inblandande och en förutsättning för en säker transport är att varje person i transportkedjan gör rätt. För att säkerställa en trygg hantering av det farliga godset finns det omfattande regler för de fyra transportslagen; väg, järnväg, sjö och luft.

Exempel innehåll

Svensk lagstiftning om transport av farligt gods
Internationella bestämmelser för transport av farligt gods
Definitioner; transport, transportmedel, farligt gods
Ansvariga myndigheter
Tillsyn och straffansvar
Bestämmelser om säkerhetsrådgivare
Säkerhetsrådgivarens roll och arbetsuppgifter
Årlig rapport
Utbildningsplan
Riskbedömning
Nödåtgärdsinstruktion
Olycksrapportering
Rutin för lastning/lossning

Mål med utbildningen

Efter utbildningen ska deltagaren inneha en bred och djup kunskap om farligt gods.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som i dag kommer i kontakt med farligt gods antingen då det tas emot eller ska transporteras.