3PL, TPL, Tredjepartslogistik

Operational Excellence – ett buzzword eller vägen till effektiv, säker logistik med tydligt realiserade kundvärden?
Världen är i kontinuerlig förändring. Logents kunder och partners är i konstant behov av bättre, snabbare och mer agila lösningar för att leverera värde till sina kunder.
Ett framgångsrikt bolag behöver kontinuerligt utveckla sina förmågor för att hålla jämna steg med konkurrensen och en sömlös kundresa har blivit en hygienfaktor inom Logistikbranchen.
Det ställer stora krav på Logent i vårt arbete med att skapa värde genom effektiva lösningar i logistikkedjan.
Logent jobbar aktivt med att kontinuerligt utveckla våra verksamheter. Vi ska alltid ligga i täten när det kommer till effektiva logistiklösningar och grundsten en i vårt utvecklingsarbete är Operational Excellence.

Vad är egentligen Operational Excellence?
10 Core Principles, Kaizen, Six Sigma, OKAPI, Lean thinking, DMAIC, Balanced scorecard, Theory of constraints – alla teoretiska begrepp och modeller som används för att förklara begreppet Operational Excellence.
Att definiera Operational Excellence är inte enkelt. De definitioner och modeller som används är ofta teoretiska och har antingen ett väl brett eller väl smalt anslag. Samtidigt är begreppet Operational Excellence något som används brett för att förstärka bilden av ett bolag eller en verksamhet där utveckling ligger högt på agendan. Att som bolag arbeta med operational excellence blir en förstärkande hygienfaktor i bolags kommunikation men vilket stöd finns egentligen i den operationella verksamheten?

Operational Excellence likställs ofta med kontinuerlig förbättring. Begreppen går ofta hand i hand men är inte samma sak. Kontinuerlig förbättring bör, enligt oss på Logent, snarare ses som resultatet av Operational Excellence. Operational Excellence bör inte ses som aktiviteter som kan bockas av utan snarare som ett ramverk och ett tankesätt inom organisationen. På Logent handlar Operational Excellence om att skapa och implementera de verktyg och processer som främjar vår kultur. En kultur som kretsar kring att alltid arbeta för att trimma våra processer, oavsett om det gäller en intern funktion eller en kundsite.

En av de viktigaste komponenterna i vårt arbete kopplat till Operational Excellence är vår kombination av lokal närvaro och ansvar samt våra centrala funktioner. Varje lokal siteorganisation utbildas kontinuerligt och tillgodoses med de lokalt anpassade metoder, verktyg, check-listor, årshjul och aktivitetsplaner som behövs för att kontinuerligt utveckla våra verksamheter. Våra centrala funktioner stöttar våra lokala organisationer genom specialistkompetens, gruppgemensamma förbättringsåtgärder, kontinuerlig processutveckling och feedback genom årliga audits.

Operational Excellence handlar inte om att öka produktiviteten eller sänka kostnader även om det blir en konsekvens av att arbeta i enlighet med våra principer. Genom vår betydande erfarenhet av att sätta upp och/eller ta ansvar för driften av våra partners logistiklösningar så vågar vi lova att man som partner, inom kort, ser att betydande förbättringar kontinuerligt identifieras och realiseras. Vår erfarenhet talar sitt tydliga språk – vårt fokus på Operational Excellence ger tydliga effekter på områden så som:
• Produktivitet & Kvalitet
• Arbetsmiljö & Riskhantering
• Personal & Utveckling

Produktivitet & Kvalitet
Logent har ett stort fokus på att säkerställa en hög produktivitet och kvalitet. Våra verksamheter har alltid en lokal ledningsgrupp som är skolade inom Logents verksamhet och som säkerställer att våra verksamheter kontinuerligt utvecklas med hjälp av:
• Införande och kontinuerlig uppföljning av KPI:er och avvikelsehantering genom visuell information och daglig styrning
• Ett tydligt fokus på ordning och reda – Vårt arbete enligt 5S-principer säkerställer visuell kvalitet, hög produktivitet samt förebyggande av olyckor genom ordning och reda på arbetsplats.
• Standardiserad, organiserad och professionell profil på alla Logents arbetsplatser

Arbetsmiljö & Riskhantering
Arbetsmiljö och riskhantering är ett arbete som Logent inte tummar på. Alla som befinner sig på en av Logents verksamheter ska känna sig trygga. Vi säkerställer detta med hjälp av:
• Systematiskt arbetsmiljö- och brandskyddsarbete
• Tydliga policys och regler anpassade efter den lokala verksamheten
• Kontinuerliga audits av verksamhetens arbetsmiljöarbete
• Noggrann fastighetsgenomgång vid uppstart av ny verksamhet
• Daglig uppföljning och information till personal vid daglig styrning

Personal och utveckling
Genom att säkerställa att korrekt kompetens finns på Logents arbetsplatser och hamnar på rätt plats i verksamheterna stärker vi verksamheten. Det här gör vi genom:
• Dokumentation kring kompetens och utvecklingsbehov
• Fortbildning
• Optimering av schemaläggning
• Kollektivavtal

Logistik behöver inte vara svårt
Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Logent erbjuder inte bara tjänster inom lager- och produktionslogistik, utan en helhetslösning inom logistik. Ett brett utbud av tjänster som även omfattar tullhantering, transport management, och hamnverksamhet samt bemanningstjänster och konsulttjänster. Vi på Logent har både kapaciteten och kompetensen att bemöta våra kunders och potentiella kunders dagliga och framtida behov. Vi hjälper till att effektivisera och kostnadsreducera logistikflöden