Klimatfärdplan 2030

Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar. Logistikbranschen står för en betydande del av de totala växthusgasutsläppen samtidigt som den är avgörande för det moderna samhället. Att hitta hållbara logistiklösningar där både klimatet och samhället gynnas blir därmed viktigt för att säkra en fortsatt hållbar utveckling. Vår målsättning är att till 2030 vara klimatneutrala för de utsläpp som genereras från den egna verksamheten.

Vi vill bidra till en omställning av logistikbranschen och minimera klimatpåverkan. Därför har vi höjt ambitionsnivån och arbetar för att vara klimatneutrala 2030 avseende utsläpp generade i den egna verksamheten (scope 1 och 2) samt kraftigt reducera utsläppen från scope 3. Vi har tagit fram en övergripande klimatfärdplan i syfte att identifiera och förtydliga vad vi behöver genomföra för att nå våra mål. Färdplanerna anpassas till varje site och kontor i syfte att integrera arbetet i organisationen samt justera utifrån lokala förutsättningar. Vi samarbetar även med våra kunder i syfte att säkerställa att vi även når deras mål.

Relaterat innehåll
Hållbarhetspolicy

Lokala förbättringsarbeten

I syfte att nå de koncerngemensamma målen arbetar vi med lokala förbättringsarbeten avseende miljöarbetet. Alla kontor och logistik-siter rapporterar årligen minst två initiativ som bedrivs för att förbättra det lokala miljöarbetet. Vår decentraliserad organisationsstruktur och diversifierade verksamhet innebär att vi behöver anpassa arbetet utifrån lokala förutsättningar. Vi ser även det som en viktig del i att integrera frågorna i det operativa arbetet, öka förståelsen för frågorna samt inkludera och engagera hela organisationen. Något som är avgörande för att vi ska nå våra mål då allas bidrag inom koncernen är viktiga.

Tjänst för realtids övervakning av CO2e-utsläpp

Vi vill skapa förutsättningar och göra det så enkelt som möjligt för våra kunder att nå sina hållbarhetsmål. Inom Logent Transport Management har vi utvecklat ett verktyg för att i realtid övervaka CO2e-utsläpp för våra kunders transportlösningar. Detta möjliggör en systematisk förbättringsprocess där vi tillsammans med våra kunder identifierar potentiella utvecklingsområden.

Läs mer om våra övergripande strategiska fokusområden

Slide
Bli en del av Logent!
Resan som anställd kan börja på olika orter i olika delar av vårt bolag där vi nu 2023 är ca 3800 anställda i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Nederländerna. Kom ombord du också, det blir en rolig resa!